Skip to main content

Direct contact met mr. P.H. Redeker: (06) 20 61 76 88

of met mr. R.H. Hulshof: (06) 10 11 72 61

Home  /  Rechtsgebieden  /  Over ons  /  Contact

Privacystatement

In deze privacyverklaring wordt beschrijven hoe Birne Advocaten persoonsgegevens verwerkt in het kader van haar bedrijfsvoering.

Voor de verwerking van persoonsgegevens is Birne Advocaten B.V. ‘de verwerkingsverantwoordelijke’, als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Wij verwerken persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de AVG. U kunt de tekst van de AVG hier terugvinden.

Gegevensverwerkingen

  • Categorieën van betrokkenen

Wij verwerken persoonsgegevens van (contactpersonen bij) cliënten, wederpartijen, leveranciers en overige relaties/derden. Degene wiens of wier persoonsgegevens worden verwerkt, wordt – in lijn met de definitie in de AVG – aangeduid als de ‘betrokkene’ (artikel 4 AVG).

  • Categorieën van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken zijn zeer divers. Het gaat om:

• voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, BSN, documentnummer van het identiteitsbewijs, foto etc.;
• adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres etc.;
• werkervaring en opleidingen;
• social media-profielen en aliassen;
• IBAN en eigendomsinformatie;
• stemgeluid in het geval van voicemailberichten;
• andere persoonsgegevens, die wij gebruiken voor de doeleinden, waarvoor we persoonsgegevens verwerken.

Uiteraard verwerken we niet al deze persoonsgegevens in alle gevallen, maar doen we dat alleen als daarvoor in het bewuste geval een grondslag is. Ofwel de betrokkene heeft voor de verwerking toestemming gegeven, ofwel de verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk.

  • Bronnen van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken, verkrijgen we van de betrokkene zelf, van derden of uit publiek toegankelijke bronnen, zoals de openbare registers van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en de Rechtspraak.

Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (artikel 6 AVG):

Wij verwerken uw persoonsgegevens onder andere als dat noodzakelijk is:

a. voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, op basis waarvan Birne Advocaten haar werkzaamheden verricht;
b. om te voldoen aan een wettelijke verplichting en aan de op de advocaten rustende gedragsregels;
c. voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Birne Advocaten of een derde, tenzij grondrechten of fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen.

Derden

De uitvoering van de overeenkomst van opdracht, wet- en regelgeving (en gedragsregels) en de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Birne Advocaten en derden kunnen maken dat Birne Advocaten uw persoonsgegevens deelt met (een) derde(n). Uw persoonsgegevens worden mogelijk gedeeld met:

a. onze opdrachtgevers en wederpartijen (en hun advocaten/gemachtigden);
b. overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, rechterlijke instanties, het Kadaster, de Kamer van Koophandel en toezichthouders;
c. andere dienstverleners, zoals notarissen, deskundigen, deurwaarders, makelaars, accountants en andere adviseurs.

Anderen, zoals onze ICT-dienstverlener, kunnen toegang hebben tot persoonsgegevens.

Als een derde als een ‘verwerker’, als bedoeld in de AVG, is aan te merken, zijn we voordien een verwerkersovereenkomst aangegaan met deze derde.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Het is evenwel mogelijk dat persoonsgegevens in dossiers gedurende 20 jaren (digitaal) worden bewaard.

De rechten van een betrokkene op grond van de AVG

De AVG geeft betrokkenen een aantal rechten (artikel 15 e.v. AVG).

Een betrokkene heeft het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie en wissing, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van zijn of haar persoonsgegevens.

Ook kan een betrokkene bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

Als u gebruik wilt te maken van (één van) deze rechten, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u op deze website.

Houdt u er rekening mee dat het mogelijk is dat wij niet aan uw verzoek tot inzage, rectificatie, wissing etc. kunnen voldoen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een wettelijke verplichting, onze gedragsregels, het gerechtvaardigd belang van een derde of het gerechtvaardigd belang van Birne Advocaten zich daartegen verzet.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens (alleen) gebaseerd is op uw toestemming, dan heeft u steeds het recht deze toestemming in te trekken. De verwerking van de persoonsgegevens was voor die intrekking niet onrechtmatig; de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

In het geval van een klacht, kunt u zich tot de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens, wenden. Graag horen we van u, voordat u zich tot de Autoriteit Persoonsgegevens wendt. Eventuele vragen beantwoorden we graag.

De beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende maatregelen genomen ter beveiliging van de persoonsgegevens die we verwerken. Daarmee wordt misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot die persoonsgegevens beperkt. Alleen noodzakelijke en daartoe geautoriseerde personen hebben toegang tot de fysieke en digitale gegevensdragers, die de persoonsgegevens bevatten. De toegang tot de persoonsgegevens is afgeschermd en gegevensoverdracht vindt plaats via en versleutelde verbinding. We laten onze veiligheidsmaatregelen regelmatig controleren.

Geen doorgifte persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Wij geven uw persoonsgegevens niet door naar landen buiten de Europese Unie. Persoonsgegevens zijn/worden door ons niet opgeslagen op servers buiten de Europese Unie.

Cookies

Via onze website verwerken wij geen persoonsgegevens; wij maken uitsluitend gebruik van functionele / technische cookies

Aanpassingen in deze privacyverklaring

Mede als gevolg van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen kan het nodig zijn deze privacyverklaring (daarop) aan te passen. De meest actuele privacyverklaring treft u steeds aan op onze website.

Bij vragen of verzoeken: neemt u contact op

Als u vragen heeft over of verzoeken betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Birne Advocaten, verzoeken we u contact met ons op te nemen.

Aangepaste versie van 16 september 2022