Skip to main contentHome  /  Rechtsgebieden  /  Over ons  /  Contact

⇐Terug

Onroerend goed- en bouwrecht

Bouwrecht: het terrein van een specialist.
In onroerend goed- en bouwkwesties spelen vaak grote financiële belangen. Die belangen wilt u alleen toevertrouwen aan een specialist. Meestal zijn meer dan twee partijen direct of indirect bij het geschil betrokken. De op bouwcontracten vaak toepasselijke voorwaarden zijn complex.
Birne Advocaten gaat u voor. We kennen de procedures (zowel bij arbiters als rechtbanken en gerechtshoven), weten waar de valkuilen liggen en helpen u de afstand te nemen die nodig is om uiteindelijk het beste resultaat te krijgen. Neem vrijblijvend contact op met Birne Advocaten.

WIJ KUNNEN U ONDER ANDERE BIJSTAAN IN ZAKEN BETREFFENDE:

 

BOUWRECHT

 • aannemingsovereenkomsten (waaronder het opstellen daarvan) en eventueel van toepassing verklaarde algemene voorwaarden (bijvoorbeeld: UAV-GC 2005, UAV 2012, DNR 2011, ALIB 2007, UAV 1989, AVA 1992 et cetera);
 • de uitvoering van de aannemingsovereenkomst door de opdrachtgever c.q. in dat kader ondervonden betalingsproblemen;
 • de weigering van de opdrachtgever het werk op te nemen;
 • eventuele gebreken in de uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer en de gevolgen daarvan;
 • verweer namens de aannemer tegen vorderingen op basis van gestelde gebreken;
 • de vertraging in de oplevering van een werk door de aannemer en de gevolgen daarvan voor de aannemer;
 • de mogelijkheid voor de aannemer om, voorafgaande aan de oplevering, bij weigering van de opdrachtgever tot betaling over te gaan, een retentierecht uit te oefenen;
 • de gevolgen van insolventie (faillissement) van de opdrachtgever of de aannemer;
 • de aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever voorgeschreven materialen of onderaannemers;
 • discussies over al dan niet opgedragen meerwerk;
 • de (omvang van de) aansprakelijkheid van de architect;
 • de discussie over de vraag wie de opdrachtgever is;
 • de gevolgen van consumentenbeschermende bepalingen in het Burgerlijk Wetboek et cetera.

ONROEREND GOEDRECHT

 • de weigering van een koper de verplichtingen uit een koop-/aannemingsovereenkomst na te komen;
 • de vraag of in een concreet geval sprake is van een roerende of onroerende zaak, een bestanddeel van een andere zaak en daarmee verband houdende eigendomsvragen als ook de vraag of een hypotheekrecht gevestigd is of kan worden;
 • de aan- of verkoop van percelen en/of panden;
 • de verkrijgende verjaring van eigendom of erfdienstbaarheden;
 • het bestaan van en de omvang van erfdienstbaarheden, opstalrechten, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen et cetera;
 • de rechten en plichten van buren;
 • (het opstellen van) koopovereenkomsten met onroerende zaken als onderwerp;
 • de (problemen rond) financiering van onroerende zaken;
 • de mogelijkheden van beslaglegging op onroerende zaken of de (parate) executie in geval van zekerheidsrechten;
 • de problemen in het geval de onroerende zaak tweemaal is verkocht;
 • situaties waarin er sprake is van mede-eigendom, appartementsrechten en beheersvormen;
 • huur van bedrijfsruimte of woonruimte;
 • ontruiming van onroerend goed door verwijdering van krakers;
 • pacht en (overig) agrarisch recht;
 • het publiekrechtelijk bouwrecht, waaronder bouwvergunningen;
 • samenwerkingsvormen om tot de realisatie van projecten/bouwwerken te komen et cetera.